Praha

Univerzita Karlova

1. Lékařská fakulta

Kateřinská 32
121 08
Praha 2

Tel: 22496 1111
Fax: 22491 5413
Web: lf1.cuni.cz


 

O univerzitě

1. lékařská fakulta je součástí Univerzity Karlovy v Praze od roku 1348 a je nejstarší lékařskou fakultou ve střední Evropě a největší lékařskou vzdělávací institucí v České republice.

Poskytuje studium v magisterských studijních programech v oborech všeobecné lékařství (6-leté studium v prezenční formě) a zubní lékařství (5-leté studium v prezenční formě).

Na fakultě probíhá doktorské studium (Ph.D.) v českém i v anglickém jazyce v oborových radách sdružených v postgraduálním doktorském studiu v biomedicíně na UK společně s AV ČR a rezortními ústavy MZ ČR.

Fakulta zároveň organizuje vysokoškolské studium bakalářského směru v oboru ošetřovatelství (3-leté studium v prezenční formě a 4-leté v kombinované formě) a specializace ve zdravotnictví (3-leté studium v prezenční formě) v oborech: adiktologie, ergoterapie, fyzioterapie, zdravotnická technika. Nabízí i studium navazujících magisterských studijních programů : studijní program specializace ve zdravotnictví, obory: zdravotnická technika a informatika, učitelství zdravotnických předmětů pro střední školy.

Nabízí studium pro zahraniční studenty - samoplátce programu všeobecné lékařství a programu zubní lékařství v anglickém jazyce. Školné za akademický rok za program všeobecné lékařství je 11.500 USD, za program zubní lékařství 13.000 USD. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je ve výši 50 USD. Přijímací zkouška ve stejném rozsahu jako zkouška uchazečů o studium v češtině se skládá v anglickém jazyce.

Organizuje v rámci celoživotního vzdělávání zájmové studium na Univerzitě třetího věku pro občany důchodového věku. Podmínkou pro přijetí je maturita. Studium nemá profesní charakter. Dále organizuje celoživotní profesní specializační vzdělávání podle § 60 zákona č. 111/1998, a za úplatu podle § 60 odst. 2 zákona 147/2001 v rámci akreditovaného studijního programu všeobecné lékařství.. Pro zájemce o studium medicíny pořádá fakulta za úhradu dvousemestrový přípravný kurs.

Je nejproduktivnější českou lékařskou fakultou v biomedicínském výzkumu, o čemž svědčí jak počty publikací, tak počet grantových projektů a výzkumných záměrů, které jsou na fakultě řešeny.

Vědecká práce a postgraduální výuka na fakultě je soustředěna v teoretických ústavech a probíhá i na klinických pracovištích, společných s nemocnicemi a v oborových centrech. V celostátních referenčních laboratořích a centrech. Nejnověji otevřeným je Centrum pro renální osteopatii při Ústavu klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF a VFN.

Výzkumná práce zahrnuje celou šíři biomedicínských teoretických a preklinických oborů a problematiku diagnostických, léčebných a preventivních metod, postupů klinických oborů lékařství a zubní lékařství.

Největší výukovou základnou 1. lékařské fakulty je Všeobecná fakultní nemocnice na Karlově náměstí. Fakulta má svá pracoviště ještě ve FN Na Bulovce s poliklinikou, Fakultní Thomayerově nemocnici, Ústřední vojenské nemocnici a FN Motol.

K fakultě byl přičleněn Výzkumný ústav stomatologický, společné pracoviště s Revmatologickým ústavem Revmatologická klinika 1. LF a společné pracoviště s Ústavem hematologie a krevní transfúze Ústav klinické a experimentální hematologie.
1.lékařská fakulta získala jako první z lékařských fakult v ČR osvědčení o účasti na programu finanční pomoci ministerstva školství USA pro americké občany studující na fakultě - byla jako první akreditována pro tento účel v USA a je uvedena v seznamu akreditovaných vysokých škol (Directory of Postsecondary Institutions) publikovaném americkým ministerstvem školství. Akreditační komise schválila 1. lékařské fakultě 32 oborů, ve kterých může provádět habilitační a jmenovací řízení.

s

Naši sponzoři