Historie SSSČR

 


ÚVOD

 

Vzniku sdružení předcházelo počátkem devadesátých let založení Asociace studentů stomatologie (ASS), to však nemělo dlouhého trvání a zakladatelé SSS ČR udělali vše pro to, aby se tento scénář již neopakoval a rozběhli organizaci na celorepublikové úrovni, aby všichni studenti měli možnost zúčastnit se zahraniční stáže. K úkolu se postavili opravdu svědomitě a 30. 1. 2001 bylo SSS ČR zaregistrováno na Ministerstvu vnitra ČR.

Za historicky prvního prezidenta odhlasovali zakládající členové Jiřího Zvolánka. Funkce viceprezidenta se ujal Jan Procházka a úlohu hospodáře zastával Aleš Váňa.
Spolu s dalšími aktivními členy postavili základ sdružení, sháněli finance, kontakty, informace.

Již po prvním roce navštívilo 5 českých studentů stomatologickou kliniku v Alexandrii (Egypt), jeden student navštívil Karolinska institut ve Stockholmu (patřící k místní stomatologické klinice)a do České republiky (konkrétně Plzně)se v létě podívalo 5 studentů z Bělehradu.

Vedoucí představitelé sdružení reprezentovali studenty také v procesu rozhodování o změnách systému výuky - jak už v rámci vstupu ČR do EU, tak kvůli vyšší úrovni specializace budoucích stomatologů - snaha se více oprostit (ne však zcela) od všeobecných předmětů a více se zaměřit na pozdější povolání.

Ještě před svým jmenováním do funkce navštívil Jiří Zvolánek Stockholm za účelem účasti na kongresu EDSA ( European Dental Student´s Association). Toto sdružení nejprve vzniklo jako evropská větev pro spolupráci s IADS, postupem času se ale zcela osamostatnilo. Hlavním cílem se stala spolupráce s Association of Dental Education in Europe (ADEE) a snaha o sjednocení vzdělávání studentů stomatologie v rámci EU.
Na počátku března zavítal náš prezident také na setkání IADS (International Association of Dental Students) v Istanbulu. Na základě toho a navázání kontaktů byla ČR přijata za právoplatného člena IADS. Což znamenalo a doposud znamená, že můžeme využívat všech služeb, které IADS nabízí.
Začátkem listopadu byl Jiří Zvolánek pozván na setkání Zahnmedizinischer Austauschdients (ZAD). Za zmínku stojí jejich Famulaturreisen, při kterých němečtí studenti podnikají cesty do rozvojových zemí a plní zde práci stomatologů. Vlastní projekt se v této době konal v Tanzánii, kde byla pro dobrovolníky k dispozici dvě stomatologická křesla, na kterých mohli ošetřovat domorodce.

Již krátce po založení SSS ČR započala spolupráce Českou stomatologickou komorou (ČSK), která plně podporuje činnost asociace a již od roku 2001 v rámci spolupráce poskytuje studentům slevu na vstup na Pražské dentální dny a informuje o chodu sdružení v LKS. PDD navštěvuje každoročně velké množství studentů, o organizaci se od roku 2009 stará koordinátorka Monika Michálková

 

Bylo také dohodnuto, že studenti tehdejších 6. ročníků Stomatologie mohou za zvýhodněné ceny „last minute" navštěvovat přednášky a praktické kurzy pořádané ČSK a zapisovat si je do indexu celoživotního vzdělávání.

Jediným zdrojem financí pro sdružení jsou sponzoři, proto bylo nutné oslovit různé dentální firmy a navázat s nimi kontakt. Jednou z firem, která na počátku přistoupila na spolupráci, byla GSK a také R-dent. Firma R-dent projevila zájem o prezentaci formou přednášek pro studenty, první z nich se uskutečnily již před koncem roku 2001.

Na výstavě Pragodent byly navázány kontakty s představiteli dalších firem - Hu-Fa Dental, Planmeca.
Také samotná LF UK v Plzni finančně podpořila pobyt 5 studentů z Bělehradu na plzeňské Stomatologické klinice v srpnu 2001.

Protože SSS ČR má jako právní subjekt povinnost vést účetnictví a podávat daňové přiznání, bylo nutné najít osobu, která by účetnictví spravovala. Studenti tedy kontaktovali MUDr. Vlastimila Bureše z Plzně (Veřejná informační služba s.r.o.) a navázali s ním úspěšnou spolupráci.

VALNÁ HROMADA

 

7. dubna 2001 proběhla v Plzni historicky I. Valná hromada (VH). Již na počátku bylo určeno, že každou další VH bude pořádat jiné studentské město.
Na konci prvního setkání byly vytyčeny jasné cíle podporující kvalitní vzdělání studentů stomatologie - spolupráce s fakultami na lokální úrovni, spolupráce s ČSK, dojednávání levnějších vstupů pro studenty na stomatologické výstavy, přednášky, workshopy apod., získaní sponzorů na chod sdružení jakožto neziskové organizace, založení internetových stránek a studentského časopisu a především uspořádání výměnných pobytů a stáží.
Tradiční součástí VH se stala také změna stanov, která musí být v písemné formě předávána Ministerstvu vnitra ČR a je také zpřístupněna na internetové stránce sdružení.

10. listopadu 2001 se delegáti jednotlivých fakult sešli v Praze, aby se mohlo konat již druhé zasedání VH. Důležitým bodem programu bylo zvolení SSSČR jako organizátora Mid Year Meetingu (MYM) 2002 ve dnech 7. - 10. 3. 2002 v Praze, což nám dalo možnost k představení na mezinárodní úrovni.

MYM - jedná se setkání zástupců jednotlivých zemí, jež jsou členy IADS, a řeší se, co všechno proběhlo v uplynulém roce. Druhým setkáním roku je Congress, uskutečňovaný většinou na počátku srpna, který je otevřený pro všechny studenty stomatologie. Po MYM v Praze následoval letní Congress v Egyptě, kde jsme samozřejmě měli zastoupení. Jedním z počinů IADS je také tvorba časopisu - IADS Newsletter, ve kterém byla světu představena Česká republika jakožto rodná země SSS ČR.
MYM v Praze se nakonec velmi vydařil nejen díky členům sdružení, ale i finanční podpoře sponzorů (např. Hu-Fa Dental) a ČSK (konkrétně p. Štěpánkové).
Do toho času nově zrekonstruované Masarykovy koleje se sjelo 29 kolegů z mnoha zemí - od Anglie, Německa přes Makedonii až Egypt. K hlavním tématům patřily mezinárodní výměny studentů. Zástupci sdružení získali přehled o tom, jak IADS funguje a jak jsou organizovány výměny v jiných zemích.

Viceprezident informoval delegáty na II. VH o místnosti, kterou sdružení získalo na děkanátě LF UK v Plzni. Tímto se stala novou oficiální adresou sídla SSS ČR a místem určeným všem studentům stomatologie a členům Výkonné rady jakožto administrativního ústředí.

V pořadí III. Valná hromada se uskutečnila opět v Plzni o víkendu 6. - 7. 4.2002 a od té doby jsou tato setkání dvoudenní a je třeba zajistit pro účastníky nejen jednací místnost, ale i ubytování a večerní zábavu
Byly zde probírány přednášky Dr. Pollaka z roku 2001 zajištěné Janem Streblovem a také spolupráce s Dr. Jeffrey Hutterem (zajistil Jiří Zvolánek) - prezident Americké asociace endodontistů.
Na jednotlivých fakultách byli určeni zástupci pro výměnné bilaterální pobyty - Local Exchange Officer (LEO), záštitu nad nimi přebral za ČR National Exchange Officer (NEO).
LEO je zodpovědný za propagaci stáží na fakultě, musí zajistit někoho, kdo se bude starat o přijíždějící studenty a zavede je na kliniku, místa ubytování a stravování. Každá fakulta dostávala stejný počet míst pro výměnu - tedy 3 z 15, pokud se ovšem nepřihlásil dostatečný počet členů, existovala možnost výměny mezi jednotlivými fakultami. Každý žadatel o stáž musí vyplnit formuláře, které odevzdá LEOvi, ten je předá NEOvi a ten je podřízen IEOvi (Internatiol Exchange Officer). Studenti mohou o stáži napsat zprávu a přiložit fotografie. Hodí se to především proto, že nejlepší reportáž odměňuje IADS bezplatnou účastí na svém kongresu.
VH v Plzni přinesla vznik ještě dalších nových funkcí - první a druhý viceprezident, IADS delegát (který byl součástí funkce prezidenta), EDSA delegát (který byl součástí funkce viceprezidenta). Došlo k upravení pravomocí členů výkonné rady, která čítala v této době 5 osob.

 

3. 4. 2005 se konala mimořádná X. Valná hromada kvůli změně stanov a přípravě kongresu IADS v Praze na téma Odontology vs. Stomatology - srovnání různých systémů vzdělávání a jejich kompatibility, přechod ze stomatologie v „postkomunistických" zemích na zubní lékařství. Kongres proběhl v Praze 8. - 14. 8. 2005. Dvaceti člennému organizačnímu týmu se podařilo připravit zajímavý zážitek, nejen formou diskuze, ale i večerním lodním výletem po Vltavě pro tuzemské i zahraniční studenty, od kterých jsme získali kladné ohlasy.

 

Na XII. Valné hromadě v únoru 2006 se projednávaly návrhy na změnu názvu na CDSA (Czech dental student association), ale nakonec změny nebyly přijaty a sdružení stále nese svůj původní název.

Na XII. VH také padl návrh na realizaci hygienických instruktáží pro menší děti a návštěvy studentů v mateřských školách a hlavně prvních stupňů základních škol v rámci předmětu preventivní stomatologie.

 

V roce 2010 po vzoru IADS Karolína Floryková navrhla funkci aktuálně bývalého prezidenta (ABP).
Jeho činnost je vhodná pro hladký průchod předání kompetencí a informací k vedení sdružení na nového prezidenta. Zasedáním ABP ve Výkonné radě se také zachová lichý počet členů s hlasovacím právem.
Další změnou funkcí, která nastala, bylo jmenování 5. člena Výkonné rady na Administrátora. Jeho úkolem je mimo jiné pořizovat zápis z VH, rozesílat jej všem členům, předat webmastrovi k vyvěšení na internetové stránky.
Pro komunikaci s evropskou organizací EDSA, která zastřešuje studenty zubního lékařství ze západních zemí, byl zvolen delegát.
Pro lepší komunikaci mezi jednotlivými členy navrhla Karolína Floryková jednou měsíčně pořádat skype meeting, který se umožňuje řešit aktuální problémy.
Kateřina Miklišová představila nový projekt International Dental Research Program (IDRP) a byla zvolena za koordinátora tohoto projektu.

V roce 2011 na XXII. VH se diskutovalo o vzniku kongresu pořádaného studenty pro ostatní posluchače s prezentací jejich projektů a ve spolupráci s odbornou veřejností. Tou dobou byl návrh ještě na papíře, pro inspiraci jsme vyslali delegáta na International Students' Medical Congress v Košicích a v březnu roku 2012 už Českou republiku navštívila stovka zahraničních i tuzemských budoucích zubních lékařů, aby si užili první International Dental Student Congress v Brně.

 

Na XXIII. VH se diskutovalo o nutnosti vzniku nových funkcí a tak se i stalo. Byl ustanoven
NPO (National Prophylaxis Officer) jehož úkolem je koordinovat a organizovat preventivní programy v rámci celé ČR. Jeho podřízenými se ve fakultních městech stali LPO.

Na XXIV. VH byl zúčastněným představen Slovenský spolek studentů zubního lékařství (SSS ZL), který je členem IADS i EDSA. Stejně jako naše sdružení i Slováci se ujímají nových prváčků a realizují pro ně svůj seznamovací program Big brother.
Do budoucna bychom s nimi chtěli podílet na výměnných stážích a pořádání Zdravého zubu.

 

ČASOPIS

 

Již v začátcích se jednalo o tvorbě časopisu. Jeho 1. šéfredaktorem se stal Štěpán Slezáček. První číslo se nakonec do rukou studentů dostalo v březnu 2002. Mělo pouhých 7 stránek a obsahovalo jen černobílé fotky, i tak jeho vydání přišlo na 43 tisíc korun, které byly získány od sponzorů. Další číslo vydané v říjnu 2002 už se o dvě stránky rozrostlo a prodělalo změny po grafické stránce, ale stále zůstávalo černobílé. Obdobně vypadala i další čísla (III. číslo - duben 2003, IV. číslo - prosinec 2004 - už obsahovalo na vnitřních stranách obálek barevnou reklamu). Na úvodních stranách jsme mohli spatřit jednoduché kresby na „zubařské" téma dosud neznámého autora. Oficiálním sponzorem časopisu se stala firma Colgate, která současně podporovala soutěž o nejlepší a nejzajímavější projekt z oblasti stomatologie.
Do VII. čísla byly zásluhou Jana Streblova a Ladislava Gregora poprvé zařazeny odborné články.
Až po XI. číslo vycházely všechny články s černobílou přílohou fotek, na podzim 2007 jsme se ale poprvé setkali s celobarevným vydáním časopisu zásluhou tehdejší šéfredaktorky Karolíny Florykové.
Souběžně s papírovým časopisem stále existuje jeho internetová verze, která vychází průběžně.

WEBOVKY

 

Světlo světa spatřily i první internetové stránky http://sss.wz.cz, které umožňovaly bezplatný chod. Po čase se ale jako nutné ukázalo využívat více úložného prostoru a dalších služeb. Nejprve však bylo nezbytné získat finance na registraci a chod domény. Tyto podmínky jsme splnili a v roce 2006 byly zprovozněny nové webové stránky www.ssscr.cz , které přiináší návštěvníkům více informací a pyšní se stále lepší grafikou. Informace o SSS ČR jsou k dispozici samozřejmě i na facebooku.


PLES

 

Tradičně v polovině listopadu budoucí zubní lékaři a lékařky odloží zrcátka, sondy a pracovní oděv a patřičně upraveni do sak a večerních šatů se vydávají protančit večer. Zábava je připravena pro všechny ročníky - prvňáci jsou oficiálně přijati do sdružení po pasování obrovským kartáčem Plakodrtěm, druháci bojují o poukaz, který jim dá možnost vybrat si svého zkoušejícího na anatomii, a starší ročníky buď organizují samotný ples, nebo se baví posvém. Vítanou návštěvou jsou samozřejmě vyučující lékaři, absolventi a v neposlední řadě také posluchači z jiných měst.
1. reprezentační ples SSSČR se v Brně ve Společenském centru Dominik uskutečnil 15. 11. 2002 a dochoval si svou tradici dodnes.
Ihned druhý den po plese využili vedoucí členové SSS ČR koncentrace studentů i z dalších měst a uspořádali v Klubu Antonína Trýba dvoudenní IV. Valnou hromadu.

MECHECHE

 

Po skončení zimního zkouškového, kdy si všichni oddechnou, že s úspěchem postoupili do dalšího semestru, je ideální doba na oslavu. Nejen pro tuto příležitost uspořádali brněnští studenti 1. 3. 2008 první Zubařské mecheche, na kterém se všichni vrátili do dětských let, protože jako téma karnevalu zvolili Pohádky a večerníčky. O rok později prolítli šatníky rodičů a prarodičů a reprezentovali tehdejší módu v Návratu do šedesátek. O roce 2010 se informace vytratily, avšak víme, že v roce 2011 se na řadu dostala léta osmdesátá, děvčata nahodila trvalou a velké kruhové náušnice, chlapci typickou vlnu a všichni se vymódili do lesklých a třpytivých oblečků. Další ročník se zase nesl v duchu Divokého západu plného nabitých koltů, drsných kovbojů, krásných tanečnic a tequily. Chmurný podzim 2012 se organizátoři rozhodli zpestřit výletem do vesmíru, všichni, kterým učaroval pes Lajka, princezna Leia z Hvězdných válek či astrounati, mohli předvést svou kreativitu.
Ostatní města s pořádaním mecheche taky nezahálela. Olomouc taky vsadila na styl let 80. Na rok 2013 si olomoučtí studenti připravili Slet čarodějnic. Plzeň se nenechala zahanbit a předvedla v roce 2012 Ultimate Christmas party. V roce 2013 se do pořádání pustil i Hradec Králové a tak proběhlo první mecheche na téma Zvířátka. A Brno nezůstalo pro rok 2013 pozadu a uspořádalo večer plný Animovaných hrdinů.

 

 

s

Naši sponzoři