doc. MUDr. Starosta, Ph.D.

Pracoviště:

Klinika zubního lékařství FN a LF UP, Palackého 12, Olomouc, 772 00

Specializace:

• Parodontologie a onemocnění ústní sliznice,
• Implantologie,
• Mezioborová spolupráce s ortodoncií
(zavedení kotevních implantátů do praxe v České republice)

Přehled vzdělání

•1986-1991 – LF UP Olomouc, obor stomatologie, ukončeno s červeným diplomem
• 1994 - I atestace ze stomatologie
• 1997 -nástavbová atestace z parodontologie a onemocnění sliznic úst (atestační práce: Stav dutiny ústní u hematoonkologických pacientů)
•1998 - obhajoba disertační práce (disertační práce: Nekariogenní defekty zubních krčků)
•1999 – udělen vědecký titul Ph.D.
•1999 – jmenován soudním znalcem ve forenzní stomatologii oblast identifi kace osob dle chrupu
• 2004 - obhajoba habilitační práce (habilitační práce: Regenerace parodontu)
• 2005 - udělen titul docent stomatologie

Přehled odborné činnosti

• autor 35 původních vědeckých pracíi
• autor více než 350 přednášek v tuzemsku i zahraničíi
• autor monografi e „Plastická chirurgie parodontu“i
• spoluautor miniskript „Repetitorium parodontologie“i
• spoluautor skript „Dentální rentgenologie“i
• spoluautor učebnice „Praktický rádce zubního lékaře“i
• člen výboru České parodontologické společnosti

Partneři kongresu